Tevredenheidsmeting 2018

Tevredenheidsmeting cliënten

De jaarlijkse tevredenheidsmeting onder de cliënten van De Lindeboom is in de maand oktober 2018 uitgevoerd. Deze meting is een verplicht onderdeel van het Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen en ontwikkeld door de Federatie Landbouw & Zorg.  De vragenlijst, zoals deze is gepubliceerd op de website van de Federatie Landbouw en Zorg, is door ons gedigitaliseerd en verstuurd naar 30 contactpersonen (ouders/verzorgers en begeleiders van samenwerkende zorginstellingen) met het verzoek deze samen met hun kind of cliënt in te vullen. Een contactpersoon binnen een zorginstelling kan meerdere cliënten begeleiden en dus ook met meerdere cliënten de vragenlijst invullen. De meting is ingevuld op basis van anonimiteit.

Wij hebben 21 reacties ontvangen, een respons van 70%.

Wat gaat er goed?
Alle cliënten zijn tevreden over de informatie die wordt verstrekt over en vanuit de zorgboerderij. Men acht onze medewerkers deskundig in de begeleiding: er wordt rekening gehouden met hetgeen een cliënt wil leren en meer dan driekwart van de cliënten geeft aan dat zij door de begeleiding vooruit zijn gegaan. De inhoud van de werkzaamheden is voldoende aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt en het merendeel  is tevreden over de afwisseling in de werkzaamheden.
Onze deelnemers vinden De Lindeboom goed bereikbaar, de werkplek schoon en de werkomstandigheden veilig.
Onze cliënten zijn tevreden over het contact dat zij hebben met andere deelnemers en voelen zich op hun gemak.

Onze cliënten geven de begeleiding een rapportcijfer 8,5 en de werkzaamheden een 8,5. En een totaalcijfer van 8.5 voor de Zorgboerderij.
En daar zijn we trots op!

Wat kan er beter?
Een klein aantal cliënten geeft aan dat zij vaker en meer overleg over de inhoud van het werk willen  hebben. Sommige cliënten ervaren het werk wel eens als lichamelijk zwaar.

Hoe gaan we hiermee om?
Het onderwerp ‘lichamelijke belasting’ zal worden toegevoegd als vast bespreekpunt bij de zorgplanbesprekingen/evaluatiemomenten met contactpersonen. Het onderwerp zal ook worden opgenomen op het intakeformulier.

Onze medewerkers houden zo veel mogelijk rekening met de voorkeur (en afkeer) van de cliënt bij het aanbrengen van variatie in de werkzaamheden.  De cliënten krijgen tijdens de cliëntenvergadering de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken. Variatie in de werkzaamheden zal als vast punt worden opgenomen bij de zorgplanbesprekingen.

 

Tevredenheidsmeting contactpersonen (ouders/verzorgers en begeleiders van samenwerkende zorginstellingen) 

De jaarlijkse tevredenheidsmeting onder de contactpersonen van De Lindeboom is in de maand november 2017 uitgevoerd. Deze meting is een verplicht onderdeel van het Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen en ontwikkeld door de Federatie Landbouw & Zorg. De vragenlijst, zoals deze is gepubliceerd op de website van de Federatie Landbouw en Zorg, is door ons gedigitaliseerd en verstuurd naar 26 contactpersonen (ouders/verzorgers en begeleiders van samenwerkende zorginstellingen).

Wij hebben 12 reacties ontvangen, een respons van 46%.

Wat gaat er goed?
De begeleiding aan onze cliënten wordt als goed ervaren. Er wordt voldoende rekening gehouden met hetgeen de cliënt wil leren op de boerderij en meer dan driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de cliënt vooruit gegaan is door de geboden begeleiding.
Onze contactpersonen geven aan dat de cliënt zelf kan aangeven welke werkzaamheden hij of zij graag wil doen en tevreden is over de afwisseling in activiteiten. Waar mogelijk is het werk/de werkplek aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt.

Onze medewerkers staan open voor kritiek en voor nieuwe ideeën.

De werkzaamheden worden niet ervaren als lichamelijk of psychisch zwaar.

De boerderij is over het algemeen goed bereikbaar, de werkplek is schoon en de werkomstandigheden zijn veilig. Onze cliënten voelen zich op hun gemak bij elkaar, de sfeer wordt als gezellig omschreven.

Onze contactpersonen geven zowel de begeleiding als de inhoud van het werk het rapportcijfer 8,5. En daar zijn we blij mee!

Wat kan er beter?
Zowel de algemene als de cliëntgebonden informatie vanuit de boerderij kan worden verbeterd. In de toelichting geven contactpersonen aan dat meer en uitgebreidere rapportage over hun cliënt op prijs wordt gesteld.  Soms is er meer behoefte aan overlegmomenten.

Hoe gaan we hiermee om?
We hebben al een stap gemaakt met het uitbrengen van onze nieuwsbrief, ‘Het Lindeblad’, waarin contactpersonen op de hoogte worden gehouden over het reilen en zeilen op de Lindeboom.
Daarnaast zal de wijze en frequentie van rapporteren worden opgenomen in de zorgplanbespreking en worden teruggekoppeld naar de teamleden.

Aandachtspunt
We zullen, op verzoek van de contactpersonen, de enquête aanpassen. Naast de keuze ‘ouder/verzorger’ en ‘begeleider van een samenwerkende zorginstelling’ zal er een derde optie, namelijk ‘contactpersoon’ worden toegevoegd aan volgende tevredenheidsmetingen.